این مقاله را نیز بخوانید : راهنمای کرک نرم افزار های مختلف


برای تبدیل فیلم به گیف باید از نرم افزارهای تبدیل فیلم به گیف استفاده کنید .